Jak długo jest ważna mapa geodezyjna?

Wykonanie mapy geodezyjnej zleca się zwykle dużo wcześniej przed planowanym rozpoczęciem inwestycji. Opracowanie to jest bowiem niezbędne do przygotowania projektu architektonicznego oraz do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Czy jeśli budowa będzie realizowana z opóźnieniem, to mapa geodezyjna traci ważność? Z tym pytaniem zwraca się wielu inwestorów, dlatego też w niniejszym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane ważnością mapy.

Wykonanie mapy geodezyjnej zleca się zwykle dużo wcześniej przed planowanym rozpoczęciem inwestycji. Opracowanie to jest bowiem niezbędne do przygotowania projektu architektonicznego oraz do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Czy jeśli budowa będzie realizowana z opóźnieniem, to mapa geodezyjna traci ważność? Z tym pytaniem zwraca się wielu inwestorów, dlatego też w niniejszym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane ważnością mapy.

Na początku należy wskazać, że mapa musi być aktualna, czyli odzwierciedlać stan nieruchomości na dzień jej sporządzenia. Dokument taki może być podstawą do przygotowania projektu architektonicznego czy do ujawnienia w księdze wieczystej – w zależności od rodzaju mapy oraz jej przeznaczenia. Co do zasady więc, opracowanie geodezyjne nie ma sztywno określonej ważności. Warto natomiast pamiętać, że nie będzie można skorzystać z mapy, jeśli dane w niej zawarte uległy zmianom.

Jak długo jest ważna mapa geodezyjna?

Polskie przepisy nie określają, jak długo jest ważna mapa geodezyjna, czyli nie wskazują precyzyjnego okresu na przykład roku czy dwóch lat. Inwestor może więc korzystać z przygotowanego opracowania do momentu, aż rzeczywisty stan nieruchomości nie ulegnie zmianie. Teza ta znajduje potwierdzenie również w orzeczeniach sądów administracyjnych, które niejednokrotnie wypowiadały się w kwestii ważności mapy geodezyjnej. Co więcej – same przepisy regulujące kwestię mapy do celów projektowych mówią jedynie o aktualności opracowania geodezyjnego, a nie o okresie jego ważności.

Artykuł 34 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane precyzuje, że do projektu budowlanego powinien być dołączony projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie. Nie inaczej jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1995 roku, w którym jasno wskazano, że projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

Mapa geodezyjna Warszawa

Co zrobić w sytuacji, w której sporządzona mapa geodezyjna w Warszawie straciła na aktualności? W tym przypadku jedynym rozwiązaniem jest ponowne zlecenie tej usługi uprawnionemu geodecie. Proces przygotowania opracowania będzie dokładnie taki sam, jak wcześniej, gdyż mapy do celów projektowych nie można – mówiąc kolokwialnie – poprawić. Musi zostać zaktualizowana, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Geodeta w Warszawie pozyska mapę zasadniczą, dostępną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie – po dokonaniu analizy oraz pomiarów – doprowadzi ją do zgodności z aktualną sytuacją na działce. Warto pamiętać, że dokumentację może podpisać jedynie geodeta uprawniony. W innym przypadku sporządzona mapa nie będzie mogła być wykorzystana do celów projektowych.

Wokół problemu ważności mapy geodezyjnej narosło wiele mitów. Być może wynika to z nieprecyzyjnych przepisów, które określają jedynie, że opracowanie musi być aktualne. Nigdzie nie znajdziemy także definicji tego słowa, stąd też biorą się liczne rozbieżności interpretacyjne. Warto jednak podkreślić, że mapa zachowuje swą ważność do momentu, w którym sytuacja terenowa czy prawna nieruchomości nie ulegnie zmianie.